Pale Blue

  • Japan
  • Room No. 610, Tokatsu Techno Plaza, 5-4-6 Kashiwanoha Kashiwa-shi Chiba, Japan 277-0882